Polityka Prywatności

Polityka prywatności www.cynkopol.pl


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony
www.cynkopol.pl jest Andrzej Kunde, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
P.W. Cynkopol Andrzej Kunde w Bydgoszczy (85-861) przy ulicy Glinki 146. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób określony w niniejszej Polityce.


Kontakt z administratorem:

 • Listownie na adres ul. Glinki 146, 85 – 861 Bydgoszcz
 • Elektronicznie: odo@cynkopol.pl

 

Postanowienia ogólne

W P.W. Cynkopol szczególnie dbamy o ochronę prywatności naszych klientów, kontrahentów oraz pracowników. Jednym z kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.


P.W. Cynkopol jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów, pracowników, a także użytkowników strony www.cynkopol.pl. Korzystamy też z usług z podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane w naszym imieniu, są to: biuro księgowe oraz firma świadcząca usługi hostingu.

Jako świadome i odpowiedzialne przedsiębiorstwo wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy i stale aktualizujemy polityki i procedury, również organizujemy regularne szkolenia podnoszące naszą wiedzę i kompetencje w tym zakresie oraz powołaliśmy przedstawiciela do spraw związanych z ochroną danych.

 

Do czego wykorzystujemy dane

Dane kontaktowe pozyskane od naszych kontrahentów, w tym dane ich pracowników służą
zawieraniu i sprawnej realizacji umowy. Podmiotom trzecim udostępniamy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa oraz w celu wysyłki towarów firmom świadczącym usługi logistyczne.


Jako pracodawca przetwarzamy dane osobowe pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dokładamy staranności aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewniamy, aby dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla tej osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane zgodnie z tymi celami;
 • adekwatne oraz ograniczone co do celu w jakim są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów administratora;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzamy zwykle kiedy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy czy ustawy o rachunkowości.

 

Jakie prawa przysługują osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Staramy się aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego prawa do:

 • informacji przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres odo@cynkopol.pl

 

Jak będziemy się kontaktować z osobami, których dane przetwarzamy

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

 

 Jak długo będzie trwała realizacja praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od
otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

 

 Podwykonawcy – nasze podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, chroniące powierzane dane osobowe.

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy,
 • notyfikacja naruszeń,
 • ocenę skutków dla ochrony danych
 • sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.


Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

 

Retencja danych czyli okres ich przechowywania

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

 • ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,
 • ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.


Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa
(np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

 

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

 

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z pliku cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie strony www.cynkopo.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.cynkopol.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

 

Ciasteczka jakie wykorzystujemy do funkcjonowania strony www.cynkopol.pl

CMSSESSID# - jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych strony internetowej bez konieczności logowania się na poszczególnych podstronach. Podmiotem umieszczającym pliki tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator strony www.cynkopol.pl.

 

Wersji PDF

Kontakt

Dane Kontaktowe

P.W. Cynkopol

ul. Glinki 146

85-861 Bydgoszcz

NIP: 953-100-96-88

Sekretariat:

tel. 884 884 819

fax. 52 363 00 62

biuro@cynkopol.pl

Produkcja i zapytania ofertowe:

tel. 502 500 944

tel. 502 488 583

biuro@cynkopol.pl

Fakturowanie:

tel. 884 884 479

marketing@cynkopol.pl

Znajdź Nas na mapie